Daily Archives: новембар 26, 2013

IIIr – Razgranata struktura (IF)

Уобичајен

 

Zadaci za vežbu:

1. Kreirati aplikaciju koja učitava dvocifren broj i ispituje da li je zbir cifara tog broja deljiv prvom cifrom broja.

2. Kreirati aplikaciju koja na osnovu poznatog poluprečnika kruga i stranice kvadrata ispituje da li se može krug smestiti u kvadrat.

3. Kreirati aplikaciju koja učitava dva trocifrena broja i ispituje koji od dva uneta ima veći zbir cifara.

4.  Kreirati aplikaciju koja učitava ceo broj x, ako je broj paran ispisuje njegov koren a ako je neparan njegovu recipročnu vrednost.

5. Kreirati aplikaciju koja učitava 3 broja i ispisuje najmanji od njih.

 

Još zadataka potražite na:  zadaci za vežbu