Monthly Archives: мај 2015

III -Zadaci za vežbu

Уобичајен

Nizovi

1.KA koja će učitati niz od n elemenata  i na osnovu njega kreirati niz čiji će elementi biti 3 puta veći od elemenata prvog niza.

2.SA koja će učitati niz od 100 celih brojeva i na osnovu njega kreirati novi niz čiji će  elementi biti dvocifreni elementi prvog niza. Ispisati novi niz. (Obratite pažnju! Novi niz neće imati isti broj elemenata kao prvi niz!!!)

3.SA koja će učitati niz od n realnih brojeva i u drugi niz izdvojiti elemente različite od nule kojima ćete odbaciti decimalan deo. Ispisati novi niz. (Obratite pažnju! Novi niz neće imati isti broj elemenata kao prvi niz!!!)

4.KA koja će učitati niz od 200 elemenata  i ispisati sve elemente niza koji su deljivi unetim brojem x.

5.KA  koja će u nizu od n elemenata prebrojati dvocifrene brojeve, nule i jednocifrene brojeve.

6.U nizu od n elemenata  naći koliko ima brojeva koji pripadaju unetom intervalu x,y.

7.KA koja će učitati 2  niza  od n elemenata. Kreirati trećiniz čiji će elementi biti zbirovi kvadrata elemenata prva dve niza.

8.KA koja učitava niz od 10 elemenata i računa prosečnu vrednost elemenata niza

9.KA koja slučajnim izborom kreira niz od n (maksimalno 200 elemenata) i računa prosečnu vrenost pozitivnih elemenata niza

10.KA koja učitava n ocena nekog učenika i ispisuje koja je najmanja ocena koju učenik ima

MATRICE

1.KA koja učitava matricu nxm i ispisuje sve brojeve koji su veći od unetog x

2.KA koja učitava  matricu 2×3 i izračunava zbir kvadrata parnih elemenata matrice

3.A koja slučajnim izborom generiše elemente kvadratne matrice i izračunava proizvod elemnenata različitih od nuleispod glavne dijagonale

4.KA koja učitava kvadratnu matricu nxn i kreira niz a čiji će elementi biti elementi matrice veći od unetog x

5.KA koja kreira  matricu nxn  koja na glavnoj dijagonali ima sve nule, ispod g.d. sve jedinice, iznad g.d. sve dvojke.

6.KA koja unosi 2 matrice dimenzija 10×10 i kreira treću čiji će element biti proizvodi elemenata prve dve matrice