Tag Archives: IIIrazred

III godina – jednostavni kalkulator

Уобичајен

Kreirajte izgled forme kao na slici. Nakon toga, programirati svako ubačeno dugme  (Brisi     +      –     *     /     KRAJ).

Untitled

Upotstvo za pisanje programskog koda:

  • Dugme Brisi, kao što mu i sam naziv kaže, briše sadržaj sva tri edit polja;
  • Dugmad   +  –   *   /  izvršavaju četiri osnovne računske operacije;
  • Dugme za kraj zatvara aplikaciju.

Pri pisanju koda, voditi računa o tipovima varijabli i naknadnoj konverziji tipova podataka.

Napomena i podsećanje: dupli klik na svako dugme ponaosob, automatski otvara proceduru i vodi vas u SourceEditor tačno tamo gde treba da pišete programski kod.

Rešenje zadatka :resenje

III r.–Programiranje vežbe PLS1

Уобичајен

 

Sastaviti algoritam i kreirati aplikacije:

  1. Izračunati površinu pravougaonika ako su poznate stranice. Površinu ispisati u labeli.
  2. Izračunati površinu i zapreminu kvadra ako su poznate stranice. V=a*b*c P=2(a*b+a*c+b*c). Rezultate ispisati u edit boxovima.
  3. Na osnovu unetog broja dinara izračunati broj evra ako je 1 evro = 114.62 din. 
  4. Na osnovu unetog broja evra i kursa izračunati broj dinara.
  5. Izračunati hipotenuzu pravouglog trougla ako su poznate katete.
  6. Izračunati površinu i obim kruga ako je poznat poluprečnik.

 

Pri kreiranju algoritma voditi računa o sledećem:

1. Pažljivo pročitati zadatkak.

2. Definisati ulazne i izlazne podatke.

3. Odrediti postupak za rešavanje problema, vodeći računa o redosledu.

Pri kreiranju aplikacije voditi računa o sledećem:

1.Za svaku aplikaciju kreirati poseban folder.

2.Pri kreiranju aplikacije koristiti komponente label, edit box i button

image3. Svaka aplikacija treba da ima dugme za zatvaranje aplikacije i dugme za brisanje sadržaja edit boksa u koji se unose ulazni podaci.

4. Pre pokretanja nove aplikacije, sačuvati prethodnu, zatvoriti je i otvoriti novu.

5.Svaku aplikaciju testirati. Ispraviti eventualne greške.

Zadatke koje ne  stignete da uradite na času uradite za domaći.