Tag Archives: lazarus

III razred – naredba REPEAT

Уобичајен

 

Naredba ciklusa sa uslovom na kraju

Opšti oblik naredbe REPEAT je:

image

· Naredbe N1 i N2 se ponavljaju sve dok je uslov B netačan. Prvi put kada B bude tačan izvršiće se naredba N3.

· Kod naredbe REPEAT N1 i N2 će se izvršiti bar jednom.

Kod naredbe REPEAT se ne koriste programske zagrade begin i end jer njihovu ulogu preuzimaju rezervisane reči REPEAT i UNTIL.

Primer: Napisati program koji ispisuje zbir neparnih brojeva manjih od 10.

clip_image015

III razred–naredba WHILE

Уобичајен

 

– naredba ciklusa sa uslovom na početku

image

  • Naredbe N1 i N2 ponavljaju se sve dok je uslov B tačan. Prvi put kad uslov B ne bude tačan izvršiće se naredba N3.
  • Ako u prvom ispitivanju uslova B, uslov nije tačan naredbe N1 i N2 neće se izvršiti ni jednom.

Primer 1. Kreirati aplikaciju koja sabira sve parne brojeve u interalu od 1 do n.

image

image

 

Primer 2. Kreirati aplikaciju koja u list box-u ispisuje kvadrate prirodnih brojeva koji su manji od 100.

 

image

Naredbe ciklusa

Уобичајен

 

Ponavljanje bloka naredbi više puta omogućen je naredbama ciklusa  (naredbama ponavljanja ili repetativnim naredbama ili petljama).

U Pascalu postoje tri naredbe ciklusa:

  • FOR – bezuslovna naredba ciklusa.
  • WHILE- naredba sa preduslovom
  • REPEAT – naredba sa postuslovom.

Pogledajte objašnjenje for naredbe:

Objašnjenje naredbe for

Pogledaje objašnjenje za upotrebu inputbox-a:

Inputbox

U narednim člancima imate različite tipove zadataka za vežbanje:

Zadaci za vežbanje

Naredbe ciklusa rešeni zadaci

Ciklične strukture, zadaci za vežbu

Ciklične strukture, zadaci za vežbanje1

Kako se generišu slučajni brojevi pogledajte na:

Izbor slučajnih brojeva

Urađen primer sa slučajnim brojevima

III–razgranate strukture, zadaci za vežbanje

Уобичајен

Kreirati algoritam i aplikaciju  za sledeće zadatke

image

4.. . Napisati algoritam i kreirati aplikaciju, gde se unose tri broja A,B i C i ispituje da li je jedan od njih jednak sumi druga dva. Poruku ispisati u labeli, promeniti veličinu fonta u 14 i boju za poruku „Jesu“ u plavu a za poruku „Nisu“ u crvenu.

5. . Napisati algoritam i kreirati aplikaciju, koji za uneti trocifreni broj X ispituje da li je Armstrongov. Broj je Armstrongov ako je jednak zbiru kubova svojih cifara. NPR:

153 je Armstrongov jer je: 153= 1*1*1+5*5*5+3*3*3

6.. Napisati algoritam i kreirati aplikaciju, koji ispituje da li su dati celi brojevi A,B i C uređeni u neopadajućem poretku (A<=B<=C). Ispisati poruku (JESU , NISU).

7.. Kreirati aplikaciju koja učitava5 ocena nekog učenika i ispisuje koliko učenik ima nedovoljnih ocena.

8.  Kreirati aplikaciju koja učitava visine 5 košarkaša. Ispisati koliko je visok najniži od njih

Rešenja za neke od zadataka: Zadaci za vežbanje IF

III razred–za vežbanje

Уобичајен

 

Razgranate strukture –  zadaci 2

Razgranate strukture –zadaci 1

Kontejnerske komponente i komponente izbora

 

Evo još malo zadataka za vežbu:

1. Kreirati aplikaciju koja ispisuje najmanji od 3 uneta broja

2. Date su jutarnje temperature za 3 dana. Kreirati aplikaciju koja određuje broj dana kada je temperatura bila iznad nula.

3. Kreirati aplikaciju koja ispisuje kojiki račun kupac treba da plati ako se unosi cena za tri kupljena artikla i ako je poznato da je:

a. Za iznos računa preko 5 000 din popust je 10%

b. Za iznos računa preko 10 000 din popust je 15%

c. Za iznos računa preko 20 000 din popust je 20%

4. Kreirati aplikaciju koja za uneti redni broj dana u nedelji ispisuje naziv dana.

5. Kreirati aplikaciju kojom se za dati dvocifren broj n , u zavisnosti od izbora korisnika određuje i prikazuje: zbir cifara, razlika kvadrata cifara, broj dobijen ispisivanjem cifara u obrnutom redosledu.

III razred – razgranate strukture

Уобичајен

Naredba IF

Zadaci za vežbu:

1. Kreirati aplikaciju koja učitava dvocifren broj i ispituje da li je zbir cifara tog broja deljiv prvom cifrom broja.

2. Kreirati aplikaciju koja na osnovu poznatog poluprečnika kruga i stranice kvadrata ispituje da li se može krug smestiti u kvadrat.

3. Kreirati aplikaciju koja učitava dva trocifrena broja i ispituje koji od dva uneta ima veći zbir cifara.

4.  Kreirati aplikaciju koja učitava ceo broj x, ako je broj paran ispisuje njegov koren a ako je neparan njegovu recipročnu vrednost.

5. Kreirati aplikaciju koja učitava 3 broja i ispisuje najmanji od njih.

Još zadataka potražite na:  zadaci za vežbu

III razred–Programiranje

Уобичајен

Osnovne informacije o programiranju, programskim jezicima i algoritamskim strukturama možete naći na:

Uvod u programiranje

Urađen primer proste linijske strukture:

Kalkulator

Zadatke za vežbanje proste linijske strukture:

Proste linijske strukture, zadaci za vežbanje

Zadaci za vežbanje i rešeni zadaci

Komponenta Memo

Уобичајен

 

Komponenta Memo slična je komponenti Edit. Od nje se razlikuje po tome što  može da sadrži više linija teksta koji može biti  levo, centriran I desno poravnat..

Tekst se u Memo okvir unosi korišćenjem osobine Lines. Svakom redu teksta možemo pristupiti ponaosob preko  indeksa reda (redovi se indeksiraju od nule).

Npr. ShowMessage(Memo1.Lines[2])   prikazuje sadržaj trećeg reda Memo okvira (već smo rekli da se redovi indeksiraju od nule, tako da indeks br 2 ukazuje na treći red a ne na drugi)

Broj redova u memo okviru možemo dobiti korišćenjem metode Lines.count.

Novi red u Memo okvir možemo dodati pomoću metode Lines.Add.  

npr:  Memo1.Lines.add(‘Novi red’)

Sadržaj Memo okvira možemo da obrišemo pomoću metode Clear .

npr: Memo1.Clear

Primer 1. Učitati niz od n elemenata preko Memo komponente. U drugi Memo okvir prebaciti samo dvocifrene elemente niza.

imageNiz definišemo u odeljku implementation i deklarišemo ga kao globalnu promenljivu.

Elementi niza direktno se unose u Memo1. Klikom na dugme prebaci elementi niza biće zapamćeni u memoriju. Svaki element će biti ispitan dali je dvocifren i ako odgovara datom uslovu dodaće se kao novi red u Memo2.image

Jednodimenzionalni i dvodimenzionalni nizovi

Уобичајен

 

Jednodimenzionalni nizovi  – objašnjenje

Jednodimenzionalni nizovi – zadaci

Jednodimenzionalni nizovi  – rešeni primeri 1

Jednodimenzionalni nizovi – rešeni primeri 2

 

Dvodimenzionalni nizovi (matrice)– objašnjenje

Komponenta za rad sa matricama – StringGrid

Dvodimenzionalni nizovi (matrice) – zadaci