Tag Archives: programiranje

Metode

Уобичајен

 

Prilikom rešavanja problema tokom programiranja često postoji potreba da se ista akcija izvršava  nad različitim podacima, u različitim trenutcima i na različitim mestima,  kao što je slučaj i u realnim procesima.

Zgodno je takvu akciju (akcije), izdvojiti u nezavisne programske celine i po potrebi ih pozivati na različitim mestima u programu. Za svaku od takvih akcija kreiramo odgovarajući metod.

U metode ubrajamo funkcije i procedure i pišemo ih u odeljku implementation editora koda .

Funkcije

Funkcije su metode koje daju određenu izlaznu vrednost koju nosi  samo ime funkcije.

Zaglavlje funkcije:    Function imefunkcije(fp1,fp2…:tip):tipf;

gde imefunkcije služi za poziv funkcije i nosi izlaznu vrednost tipa tipf. Fp1,fp2 su formalni parametri koji predstavljaju ulazne podatke. U pozivu funkcije biće zamenjeni stvarnim parametrima.

Primer: Kreirati funkciju saberi  koja sabira brojeve u intervalu od n do m. Ko risteći funkciju saberi izračunati  zbir brojeva iz intervala x,y, zbir brojeva  od 1 do 10 i  zbir brojeva od 1 do 100.

image

 

image

 

 

 

 

tri puta pozivamo funkciju saberi sa različitim stvarnim parametrima

 

 

 

 

Zadatak2. Kreirati aplikaciju sa funkcijom max kojom se određuje veći od 2 broja. Koristeći ovu funkciju odrediti najveći od uneta 4 broja.

Zadatak3. Kreirati aplikaciju sa funkcijom fakt  kojom se računa faktorijel broja x a zatim se računa vrednost izraza Y=a! *b!* (a!-b!).

Zadatak4. Kreirati aplikaciju sa funkcijom stepen koja računa n-ti stepen od x. Koristeći ovu funkciju izračunati S=a3+5b+cd     

III razred – naredba REPEAT

Уобичајен

 

Naredba ciklusa sa uslovom na kraju

Opšti oblik naredbe REPEAT je:

image

· Naredbe N1 i N2 se ponavljaju sve dok je uslov B netačan. Prvi put kada B bude tačan izvršiće se naredba N3.

· Kod naredbe REPEAT N1 i N2 će se izvršiti bar jednom.

Kod naredbe REPEAT se ne koriste programske zagrade begin i end jer njihovu ulogu preuzimaju rezervisane reči REPEAT i UNTIL.

Primer: Napisati program koji ispisuje zbir neparnih brojeva manjih od 10.

clip_image015

III–razgranate strukture, zadaci za vežbanje

Уобичајен

Kreirati algoritam i aplikaciju  za sledeće zadatke

image

4.. . Napisati algoritam i kreirati aplikaciju, gde se unose tri broja A,B i C i ispituje da li je jedan od njih jednak sumi druga dva. Poruku ispisati u labeli, promeniti veličinu fonta u 14 i boju za poruku „Jesu“ u plavu a za poruku „Nisu“ u crvenu.

5. . Napisati algoritam i kreirati aplikaciju, koji za uneti trocifreni broj X ispituje da li je Armstrongov. Broj je Armstrongov ako je jednak zbiru kubova svojih cifara. NPR:

153 je Armstrongov jer je: 153= 1*1*1+5*5*5+3*3*3

6.. Napisati algoritam i kreirati aplikaciju, koji ispituje da li su dati celi brojevi A,B i C uređeni u neopadajućem poretku (A<=B<=C). Ispisati poruku (JESU , NISU).

7.. Kreirati aplikaciju koja učitava5 ocena nekog učenika i ispisuje koliko učenik ima nedovoljnih ocena.

8.  Kreirati aplikaciju koja učitava visine 5 košarkaša. Ispisati koliko je visok najniži od njih

Rešenja za neke od zadataka: Zadaci za vežbanje IF

III razred–Programiranje

Уобичајен

Osnovne informacije o programiranju, programskim jezicima i algoritamskim strukturama možete naći na:

Uvod u programiranje

Urađen primer proste linijske strukture:

Kalkulator

Zadatke za vežbanje proste linijske strukture:

Proste linijske strukture, zadaci za vežbanje

Zadaci za vežbanje i rešeni zadaci

III razred–zadaci FOR,WHILE

Уобичајен

1.KA koja ispisuje sve brojeve deljive sa 6 u intervalu od 1 do n.

2.KA koja učitava sve ocene nekog učenika i ispisuje njegov prosek.

3.Sportista prvog dana pretrči n km. Koliko će kilometara pretrčati za x dana ako svaki dan trči 3% više nego prethodnog dana.

4.KA koja računa faktorijel unetog broja

5.KA koja množi sve sve dvocifrene parne brojeve

6. KA koja učitava vodostaj Nišave za svaki dan meseca februara i ispisuje najveći vodostaj.

7.KA koja učitava težine članova rukometnog kluba i ispisuje koliko članova kluba ima težinu preko 90 kg.

8.KA koja računa zbir brojeva u intervalu od 1 do x.

9.KA koja ispisuje sve trocifrene brojeve palindrome (isto se čitaju sa obe strane, 121, 343…)

10.KA koja učitava sve prosečne ocene učenika odeljenja III5 i ispisujekoliko ima vrlo dobrih učenika.

11.Ispisati sve površine kocke za  vrednosti stranice a od 0,5 do 10 sa korakom 0,5.

12. KA koja računa proizvod brojeva u intervalu od n do m.

13.KA koja sabira brojeve čija je zadnja cifra 6 u intervalu od n do m

14. KA koja učitava cene paradajza za svaki dan u nedelji i ispisuje prosečnu cenu paradajza za tu nedelju.

15 Gospođa im x kilograma i počinje sa dijetim. Svaki dan mršavi po 2% svoje telesne mase. Koliko će biti teška posle n dana.

16.KA koja sabira sve trocifrene brojeve.

17. KA koja prebrojava neparne brojeve deljive sa 3 u intervalu od 1 do n.

18.KA koja ispisuje sve trocifrene brojeve za koje važi (a-b)2=c2 gde su a,b, c cifre trocifrenog broja.

19.Ispisati sve stepene broja 6 do unetog x.

20. KA koja sabira kvadrate brojeva od 1 do n.

IIIr – Razgranata struktura (IF)

Уобичајен

 

Zadaci za vežbu:

1. Kreirati aplikaciju koja učitava dvocifren broj i ispituje da li je zbir cifara tog broja deljiv prvom cifrom broja.

2. Kreirati aplikaciju koja na osnovu poznatog poluprečnika kruga i stranice kvadrata ispituje da li se može krug smestiti u kvadrat.

3. Kreirati aplikaciju koja učitava dva trocifrena broja i ispituje koji od dva uneta ima veći zbir cifara.

4.  Kreirati aplikaciju koja učitava ceo broj x, ako je broj paran ispisuje njegov koren a ako je neparan njegovu recipročnu vrednost.

5. Kreirati aplikaciju koja učitava 3 broja i ispisuje najmanji od njih.

 

Još zadataka potražite na:  zadaci za vežbu